Kostka brukowa - JADAR
kostka brukowaproducent kostki brukowej, ofertaaranżacje ogrodów i tarasów

Układanie kostki brukowej

Strona główna | Klient indywidualny | Porady praktyczne | Układanie kostki brukowej


Projekt
Zanim przystąpimy do układania kostki brukowej, dobrze jest mieć wstępny projekt, który określi nie tylko wartości estetyczne (kolor i kształt kostki, sposób ułożenia), lecz również przewidywane obciążenia danej nawierzchni i sposób odwodnienia (w tym spadki poprzeczne i wzdłużne). Wtedy możemy przystąpić do prac.


Korytowanie miejsca pod kostkę
Rozpoczynamy od korytowania, czyli usunięcia warstwy ziemi aż do gruntu naturalnego o grubości nie mniej niż 25 cm. Należy sprawdzić, czy podłoże jest stabilne i odpowiednio wyprofi lowane, ze spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wody. Nachylenie powierzchni zależy od zaprojektowanych warunków odwodnienia i wynosi zwykle 2,5% - 4,0%, co oznacza pochylenie powierzchni od 2,5 do 4 cm na długości 1 m.


Ustawienie ograniczeń wykopu
Ograniczenia stanowią obrzeża, palisady lub krawężniki w zależności od obciążeń, jakie przenoszone będą przez nawierzchnię, zaś kanały odwadniające to odpowiednio zabudowana kostka brukowa, cieki wodne lub inne elementy betonowe. Ograniczenia należy osadzać na ławie betonowej. Nie należy łączyć poszczególnych elementów zaprawą betonową! Powoduje to uszkodzenia wyrobów w miejscach łączeń, wynikające z termicznej rozszerzalności liniowej elementów. Ponadto zabrudzone zaprawą elementy nie wyglądają estetycznie.


Ułożenie mrozoodpornej podbudowy
W zależności od rodzaju podłoża oraz przeznaczenia nawierzchni, grubość podbudowy powinna wynosić min. 20 cm dla obciążeń odpowiadających ruchowi pieszemu i kołowemu do 2,5 tony i min. 30 cm dla obciążeń całkowitych powyżej 2,5 tony. Na podbudowę najlepiej zastosować żwir lub tłuczeń o uziarnieniu 0 - 32 mm. Należy ją układać warstwami o grubości 10 - 15 cm, zagęszczając każdą ubijakiem lub zagęszczarką powierzchniową, by zapewnić odpowiednią wytrzymałość nawierzchni w trakcie jej eksploatacji. Grubość podbudowy uwarunkowana jest również właściwościami gruntu rodzimego. Na przykład, w przypadku gruntów spoistych, takich jak glina, należałoby grubość podbudowy stosownie zwiększyć. Zaleca się zdjęcie całej warstwy wierzchniej gruntu, aż do gruntu rodzimego.


Wykonanie podsypki
Podsypkę wykonujemy z kruszywa lub odsianego piasku (żwiru) o uziarnieniu 0 - 5 mm. Warstwa ta, po zagęszczeniu, w każdym przypadku powinna wynosić od 3 do 5 cm. Należy ją wyrównać listwą niwelującą, tak aby ułożona na niej kostka przed zawibrowaniem była wyższa od planowanego poziomu o 1 cm. Pozwoli to na wyrównanie różnic wysokości kostki dopuszczalnych tolerancją, a wynikających z produkcyjnych przyczyn technologicznych. Właściwego zagęszczenia podsypki dokonujemy dopiero po ułożeniu kostki poprzez jej ubicie wibratorem z przekładką gumową. Nie zalecamy stosowania mieszanki cementowo-piaskowej do budowy podsypki. Podsypka cementowopiaskowa utrudnia demontaż i ponowne ułożenie kostek (w przypadku awarii urządzeń podziemnych) oraz uniemożliwia elastyczne przenoszenie obciążeń i odprowadzanie wody z opadów atmosferycznych do gruntu. Ponadto wiąże na stałe kostki brukowe, co może powodować ich uszkodzenia w trakcie eksploatacji, a także przyczynia się do powstawania tzw. wykwitów wapiennych na kostce brukowej oraz wpływa na nasilenie tego zjawiska.


Układanie kostki brukowej
Progi dystansowe na bocznych powierzchniach kostek nie stanowią gwarancji zachowania wymaganych odstępów fugowych. Układanie poszczególnych rzędów należy regularnie kontrolować sznurem lub łatą, a ewentualne odchylenia korygować. Nawierzchnie przeznaczone pod ruch kołowy (drogi) powinny być ułożone prostopadle lub ukośnie do kierunku jazdy. Obciążenia rozkładają się wtedy równomiernie we wszystkich kierunkach, a nawierzchnia tak ułożona jest bardziej statyczna i trwała. Przy brzegach i zakończeniach należy kostkę przyciąć odpowiednią piłą, w celu uzyskania równej krawędzi i estetycznego wyglądu. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie odstępów między kostkami. Zaleca się stosowanie odstępów 2 - 3 mm. Zalecamy, aby układanie kostek brukowych odbywało się jednocześnie przynajmniej z trzech palet, aby uniknąć ewentualnych różnic w odcieniach koloru na dużych powierzchniach (szczególnie istotne w przypadku kostek i płyt melanż). Materiał służący do wypełnienia spoin musi być tak dobrany, aby możliwe było wzajemne przenoszenie obciążeń z kostki na kostkę. Zalecamy stosowanie piasku o uziarnieniu 0 - 2 mm. Powinien on być suchy i bez żadnych domieszek. Dopuszczalne jest wielokrotne wypełnianie fug z jednoczesnym polewaniem wodą, co wspomaga i przyspiesza proces spoinowania. Wibrowanie należy przeprowadzić na kostkach suchych i czystych za pomocą wibratora płytowego z przekładką gumową. Zabezpiecza ona wibrowaną nawierzchnię przed przytarciami i zarysowaniami. Po wykonaniu tych czynności nawierzchnia brukowa może być natychmiast eksploatowana.

kostka brukowa - dostawcy kostka brukowa - projekty kostka brukowa - projektowanie ogrodu kalkulator budowlany
Infolinia: 0 800 11 00 11